کاری کدام ممکن است به دلیل می توانید داشته باشید در مخالفت با {بیماری} از حداکثر عروق کرونر مرکز دفاع کردن می تدریجی


بر مقدمه تجربیات جام جم اینترنتفعالیت های ورزشی مشترک فواید زیادی دارد، متعاقباً پیشنهاد می شود آن خواهد شد را در داخل نرم افزار روز به روز شخصی بگنجانید. فعالیت های ورزشی تهدید ابتلا به {بیماری} های قدرت را به مقیاس عقب می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پشتیبانی استخوان ها پشتیبانی می تدریجی.

محققان از قبلً دریافته اند کدام ممکن است فعالیت های ورزشی {به طور قابل توجهی} تهدید ابتلا به {بیماری} از حداکثر کووید-19 را به مقیاس عقب می دهد.

خواه یا نه {افرادی که} فعالیت های ورزشی {نمی کنند} در معرض خطر ابتلا به {بیماری} از حداکثر COVID-19 هستند؟

{نتایج} یک پیدا کردن آشکار شده در داخل روزنامه پزشکی ورزشی آرم می‌دهد {افرادی که} ورزش بدنی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالیت های ورزشی نمی‌کنند احتمالات بیشتری دارد کدام ممکن است پس به دلیل ابتلا به ویروس کرونا دچار {علائم} از حداکثر شوند.

گروهی به دلیل محققان پیدا کردن جدیدی را برای تصور ارتباط بین فعالیت های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {عفونت} همراه خود انواع از حداکثر {بیماری} کووید-19 مشارکت در دادند.

برای این منظور، ممکن است 48440 بزرگ شده تحت تأثیر {بیماری} کووید-19 را به دلیل اول ژانویه 2020 به همان اندازه 21 اکتبر 2020 تجزیه و تحلیل کردند.

محققان عواملی مشابه با ورزش بدنی، عمق COVID-19 را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدید بستری شدن در داخل بیمارستان را {در این} گروه به دلیل اشخاص حقیقی مورد بررسی اجمالی قرار دادند.

تحقیق آرم می‌دهد {افرادی که} تحت تأثیر کووید-۱۹ از حداکثر هر دو تحت تأثیر آن خواهد شد هستند، تنها واقعی ۱۰ {دقیقه} هر دو خیلی کمتر در کل هفته فعالیت های ورزشی هر دو فعالیت های ورزشی نمی‌کنند.

محققان دریافتند کدام ممکن است این اشخاص حقیقی 1.73 برابر تا حد زیادی به دلیل سایرین در داخل فاز مراقبت های ویژه بستری می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدید در حال مرگ در داخل بین اشخاص حقیقی کم تحرک 2.49 برابر معمولاً.

این تهدید در میان بسیاری {افرادی که} 150 {دقیقه} هر دو تا حد زیادی در کل هفته فعالیت های ورزشی می کردند به مقیاس عقب کشف شد.

فعالیت های ورزشی تهدید ابتلا به {بیماری} از حداکثر کووید-19 را به مقیاس عقب می دهد؟

چندین پیدا کردن آرم اطلاعات اند کدام ممکن است فعالیت های ورزشی تهدید ابتلا به اشکال از {بیماری ها} به دلیل جمله COVID-19 را به مقیاس عقب می دهد.

مشاوران معتقدند فعالیت های ورزشی به به مقیاس عقب شاخص توده جسمی (BMI) پشتیبانی می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص توده جسمی زیرین‌تر تهدید {اضافه وزن} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات وزنی را به مقیاس عقب می‌دهد، در نتیجه مشکلات وزنی شناخته شده به عنوان کار کردن بهبود تهدید ابتلا به {بیماری} از حداکثر کووید-19 شناسایی شده است است.

علاوه بر این این، فعالیت های ورزشی به تقویت سلامت ریه پشتیبانی می تدریجی، ریه ها بخشی به دلیل بدن ما هستند کدام ممکن است مستقیماً تحمل {تأثیر} {بیماری} کووید-19 قرار دارند.

فعالیت های ورزشی به تقویت قابلیت ریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی گروه های عضلانی پشتیبانی می تدریجی. فعالیت های ورزشی ممکن است همچنین سیستم حفاظت بدن ما را پشتیبانی می تدریجی، متعاقباً تهدید ابتلا به COVID-19 را به مقیاس عقب می دهد.

چند مورد آخر {دقیقه} در داخل هفته نیاز به فعالیت های ورزشی کنیم به همان اندازه تهدید ابتلا به کووید-19 را به مقیاس عقب دهیم؟

محققان دریافته اند کدام ممکن است ورزش بدنی مشترک تنها واقعی بهترین راه مفید {ماندن} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس عقب تهدید ابتلا به {بیماری} کووید است.

امکانات مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری به دلیل {بیماری} (CDC) را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه بحث مرکز آمریکا قابل توصیه می کنند کدام ممکن است اشخاص حقیقی 150 {دقیقه} فعالیت های ورزشی {متوسط} ​​در داخل هفته داشته باشند. فعالیت های ورزشی ممکن است شامل می شود کوهنوردی به زودی، دویدن، موتور سیکلت رانندگی، تنیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید یوگا باشد یا نباشد.

منبع مفید: امینا