کایروپراکتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناباروری

بارهای تحقیق موردی پزشکی مختلف بر {مزایا} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نتایج} شگفت‌انگیز {درمان} کایروپراکتیک برای بیمارانی دردسر شخصی برای کودک‌دار شدن بی‌ثمر بوده اند، تأکید کرده‌اند. اگرچه مراقبت های کایروپراکتیک یک {درمان} بلافاصله برای ناباروری معمولاً نیست، با این وجود احتمالاً ممکن است به بهبود هموستاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح فیزیولوژیکی پشتیبانی تدریجی، به همین دلیل به بدن ما در داخل نتیجه نهایی درجه سلامت بهتری داشته باشد یا نباشد.

در داخل سه شماره متوالی به همین دلیل روزنامه تحقیقات سابلوکساسیون Verebral Subluxation (JVSR)، تحقیق موردی تقریباً در مورد زنانی کدام ممکن است همراه خود ناباروری شخصی انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه راحت می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی از توانبخشی کایروپراکتیک را تصمیم گیری در مورد کردند، آشکار شد. این ارتباط قدرتمند ارتباط بهره مندی از {درمان} کایروپراکتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر ناباروری را تأیید شد. در داخل اسبابک ها {زیر}، مراقبت های کایروپراکتیک به راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نتایج} پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشکار شد.

در داخل شماره 8 دسامبر 2003 JVSR، یک پیدا کردن موردی جای می دهد یک خانم 32 ساله کدام ممکن است ناباروری او می رود اندیشه در مورد شد. به همین دلیل اوت 1999، او می رود اقدام به باردار بودن کرد. در گذشته به همین دلیل این، او می رود مداخلات پزشکی مرسوم مختلفی قابل مقایسه با {درمان} همراه خود Clomid، یک داروی باروری، لقاح غیر واقعی، آزمایش از محسوس باروری، را انتخاب کنید و انتخاب کنید لقاح آزمایشگاهی را {امتحان} کرده بود. او می رود کدام ممکن است موفقیتی {نداشت}، در داخل 3 نوامبر 2001 آرزو می کنند {درمان} کایروپراکتیک سر خورد. طی شش هفته بعد، معاینه کایروپراکتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانبخشی مشارکت در شد. آنها، دلخوری کردن های نه ناخوشایند به همین دلیل عوارض را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درد} در داخل نیمه زیرین کمر به طور چشمگیری تقویت کشف شد. علاوه بر این این، درجه استروژن ناخوشایند، ضخامت آندومتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح مخاط دهانه رحم نیز مقایسه شده است همراه خود روزی کدام ممکن است متخصصان باروری ناخوشایند برای اولیه موارد اقدام به لقاح آزمایشگاهی کردند، تقویت کشف شد. در داخل 17 فوریه 2002، دومین موارد لقاح آزمایشگاهی مشارکت در شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند در داخل 2 مارس 2002 آزمایش باردار بودن خوش بینانه را تأیید شد.

مورد نه تقریباً در مورد زنی 34 ساله بود 10 ژانویه 2000 آرزو می کنند {درمان} کایروپراکتیک بود. او می رود {شرایط} مختلفی به همین دلیل جمله سابقه ناباروری داشت. به غیر به همین دلیل راه اندازی توانبخشی کایروپراکتیک، ناخوشایند هیچ تغییری در داخل سناریو پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرام اقامت شخصی راه اندازی {نکرد}. حدود 4-5 هفته پس به همین دلیل مراقبت های کایروپراکتیک، ناخوشایند البته است باردار شد.

فینال مورد قابل مقایسه با دختر 65 ساله ای بود کدام ممکن است همراه خود دژنراسیون از حداکثر کمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمردرد مراجعه کرد. این زیبا است در نتیجه او می رود معنی به باردار شدن {نداشت}. هنگامی کدام ممکن است او می رود 13 ساله بود، به طور ناخواسته سقوط کرد کدام ممکن است باعث شد چرخه قاعدگی او می رود در داخل 18 سالگی پایان یابد. سپس تجزیه و تحلیل دانش شد کدام ممکن است او می رود نابارور است. جذاب بود بدانید کدام ممکن است پس به همین دلیل 4 هفته معامله با کایروپراکتیک، او می رود بازهم دوباره لکه سوراخ بینی را راه اندازی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل داد کدام ممکن است قاعدگی مشترک دارد.

{در این} تحقیق پزشکی، مراقبت های کایروپراکتیک به ویژه برای تقویت سابلوکساسیون های مهره ای کدام ممکن است تایید شده بود همراه خود انجام خالص سیستم عصبی مداخله می تدریجی، استفاده بیشتر از شد. سابلوکساسیون ها نتیجه در اختلال عملکرد در داخل سیستم ماکت مبتلایان شد. تحقیق تأیید شد کدام ممکن است زنانی کدام ممکن است همراه خود ناباروری مسئله داشتند، تداخل آشکاری در داخل سیستم عصبی شخصی داشتند، چون آن است همراه خود بروز سابلوکساسیون توجه می‌شود.

این تحقیق حتی می تواند به قیمت گزاف امکان های درمانی ناباروری کدام ممکن است شیفته بارهای {زوج ها} استفاده بیشتر از می تواند باشد شناسایی شد. گسترش قیمت ها احتمالاً ممکن است به همین دلیل قبلی 100 به همان اندازه 1000 غیرعملی باشد یا نباشد. تحقیق حتی می تواند نمایشگاه ها کدام ممکن است شواهدی به همین دلیل {خطرات} مزمن {مرتبط} همراه خود لقاح آزمایشگاهی ممکن است وجود داشته باشد. تحقیقی کدام ممکن است به صورت تحت وب شیفته روزنامه یانکی ژنتیک انسانی (نوامبر 2002) آشکار شد، گزارش داد کدام ممکن است “کودکانی کدام ممکن است همراه خود لقاح آزمایشگاهی باردار می شوند ممکن است به طور اضافی مستعد ابتلا به 1 اختلال عملکرد ژنتیکی غیر معمول باشند کدام ممکن است قرار است به آنها بروند را آسیب پذیر ابتلا به بیشتر سرطان ها می تدریجی.”

به آگاه خالق، Elizabeth Anderson-Pecock، DC، DICCP، “اگرچه مراقبت های کایروپراکتیک درمانی برای ناباروری معمولاً نیست، اعتقاد بر اینجا است کدام ممکن است تقویت یکپارچگی عصبی {ستون فقرات} توسط تغییرات انتخاب شده کایروپراکتیک ممکن است به طور اضافی به تقویت هموستاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفاوت فیزیولوژیکی پشتیبانی تدریجی، به همین دلیل این فرصت را لوازم به همان اندازه بدن ما برای خاص درجه بیشتری به همین دلیل بهزیستی شناخته شده به عنوان یک نتیجه نهایی.” {به طور خلاصه}، این تحقیق خاص می تدریجی کدام ممکن است، “ساختار انسان البته است مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل تولید کننده است. {آسیب} های این {قابلیت} آرم دهنده نقص در داخل درجه نخست است. زیرشاخه های {ستون فقرات} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلال عملکرد در داخل انجام سیستم عصبی احتمالاً ممکن است انجام خالص سیستم های انسانی را مختل تدریجی.”