کل شما گزینه های جایگزین برای سیاسی کردن عربستان سعودی روی {میز} است


بر مقدمه مطالعات جام جم تحت وبسرلشکر خاطرنشان کرد: دستان ما برای صلح عادلانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرافتمندانه باز است، اما چه زمانی دشمن نخواهد جلوی تهاجم را بگیرد، هشتمین 12 ماه نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام، تحت تأثیر غافلگیری خواهد بود، احتمالا کدام ممکن است به افکار متجاوزان نمی رسد. . سرلشکر عبدالله الجعفری {به آرامی} به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت

وی همراه خود مقوله ای اینکه ما به همین دلیل شخصی حفاظت می کنیم، افزود: به تضمین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعاهای سعودی ها اعتقاد {نداریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حرف های قرار است به آنها بروند تکیه {نمی کنیم}.

الجعفری اظهار داشت کدام ممکن است رژیم سعودی کل شما را ناراضی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی، تأسیسات نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت های مهم اش را کشف نشده حمله ها اصولاً قرار اطلاعات است.

سخنگوی سابق نیروی اثیری یمن افزود: ما به همین دلیل صلح استقبال می کنیم، با این وجود این صلح نیاز به پاسخگوی درخواست شده است های ملت بی طرفانه یمن، کت و شلوار همراه خود فداکاری شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت عظیم ما، نگه داشتن استقلال ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم مداخله باشد یا نباشد. در داخل یمن.” امور داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسن همجواری.

الجعفری همراه خود مقوله ای اینکه اگر دیگران خواهان صلح همراه خود این مشخصه ها هستند، ما کنار هم قرار دادن ایم، افزود: صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه بس توالی کاملی به همین دلیل شروط است کدام ممکن است نیاز به رعایت شود در نتیجه ad infinitum ارائه به تجاوز، تعمیر محاصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت پایان دادن به اشغال آنجا احتمالاً باشد یا نباشد. در دسترس بودن.” صلح ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما جانبه وجود نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: در داخل گام موارد زیر نیاز به به چیزهای بی اهمیت یکی دیگر به همین دلیل جمله جبران خسارت، تبدیل کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخذ اطمینان های قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان جلوگیری از تکرار تجاوز پرداخته شود.

الجعفری اظهار داشت کدام ممکن است عربستان درست در این لحظه در داخل مکان ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیفی قرار دارد و آرزو می کند به همین دلیل این ورطه بیرون شود.

این مشاور مجلس یمن افزود: اگر عربستان نیاز دارد به همین دلیل این {بن بست} بیرون شود، نیاز به وظیفه کل شما ویرانی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آسیب} های ارزان، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی را بر عهده بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسن نیت شخصی را نماد دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامش خاطر حاصل تنبل کدام ممکن است این حوادث رخ نمی دهد. بازهم دوباره {اتفاق بیفتد}.”

الجعفری اظهار داشت: رژیم سعودی نیاز به عبرت بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بداند کدام ممکن است درست در این لحظه واقعیت واقعی ها اصلاح شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمن درست در این لحظه یمن دیروز نباید باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل مقایسه با 50 12 ماه پیش حیاط عربستان نخواهد بود.

وی افزود: عربستان سعودی نیاز به بپذیرد کدام ممکن است یمن درست در این لحظه منصفانه ملت بی طرفانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب ها سیاسی مستقلی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل امور داخل ما مداخله نمی‌تنبل، چون آن است ما در داخل امور داخل آن قرار است مداخله نمی‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن قرار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل پایین تجاوز نمی‌کنیم. اظهار داشت: ما قرار است به آنها بروند را اشغال نخواهیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار است به آنها بروند به ملت ما {حمله} {نمی کنند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمین ما را اشغال {نمی کنند}.

الجعفری افزود: {حمله} جدیدترین به توانایی نفتی عربستان حقیقت این است دور شدن رضایت این ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما متحدانش در داخل {حمله} به یمن بود.

وی افزود: مرحله {سوم} الگو دور شدن محاصره برای عربستان قابل توجه دردناک منجر به را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مقدماتی موارد بود کدام ممکن است اطلاعیه نیروهای نظامی یمن خطاب به عربستان با استفاده از رسانه های در سراسر جهان چاپ شده شد.

این کارشناس امتیازات ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبردی اظهار داشت: در واقع رسانه های در دسترس به عربستان سعودی مشکل کردند این {حمله} را تهدیدی برای دارایی ها نشاط جهان جلوه دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باب مبارزه را برای آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انگلیس} باز کردند.

الجعفری افزود: این عملیات پیام‌های پر جنب و جوش ارتش، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزان داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل خصوص سلطه عربستان، تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادعا کردند کدام ممکن است ریاض میانجیگری ما بین شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمنی‌ها را تقاضا کرده است. ”

وی اظهار داشت: این تقاضا به همین دلیل عربستان به این علت است کدام ممکن است این ملت همراه خود {حمله} جدیدترین قابل توجهی خوش اخلاق شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز دارند میانجی است، در نتیجه این الگو برای قرار است به آنها بروند قابل توجه {گران} تمام شده است.

الجعفری افزود: {در این} عملیات موشک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهپادها به قطعا ارزش آن را دارد 5 میلیون دلار آمریکا تأسیسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت ها را عملکرد قرار دادند.

سخنگوی سابق نیروی اثیری یمن اظهار داشت: قالب شومینه بس پیشنهادی مهدی المشاط، رئیس شورای خارق العاده سیاسی یمن، فینال جایگزین برای عربستان بود، با این وجود {متاسفانه} ریاض به همین دلیل این شانس استفاده بیشتر از {نکرد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به همین دلیل ارائه این شانس پشیمان خواهیم شد. ، نیاز به شاهد ضربه دردناک یکی دیگر در داخل عمق عربستان باشیم.

الجعفری افزود: عربستان ساعاتی بعد روز چهارشنبه شومینه بس را نقض کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ساعت 4:30 صبح در جهت منصفانه قلمرو غیرنظامی در داخل استان صعده گلوله های توپخانه ای شلیک کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار زیاد به همین دلیل غیرنظامیان زخمی شدند.

وی افزود: قرار است به آنها بروند در داخل ادعاهای شخصی قابل اعتماد به نظر نمی رسد که باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر نمی رسد که باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل این چیزها تنها واقعی همراه خود دستکاری عبارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحراف ایده ها عده ای ناآگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای قرار است به آنها بروند، شکست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگرانی های شخصی را {پنهان} می کنند. با این وجود این اقدامات {نمی تواند} رهبران ارتش در داخل صنعا را فریب دهد.

الجعفری افزود: مهلت متجاوزان پس به همین دلیل 72 ساعت منجر به را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای خارق العاده سیاسی یمن در داخل اطلاعیه ای به همین دلیل عدم پذیرش این توصیه شیفته عربستان ابراز تاسف کرد.

وی افزود: رژیم سعودی دروغگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریبکار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل کل شما ابزارها برای دسترسی به همانقدر کم دستاورد ارتش استفاده می کند از.

این کارشناس ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبردی یمنی اظهار داشت: در داخل 12 ماه های قبلی بارها و بارها به همین دلیل واژه (شومینه بس) استفاده بیشتر از می شد، با این وجود به محض ادعا، عملیات ارتش را تحریک کردن می کردند.

الجعفری همراه خود مقوله ای اینکه به همان اندازه روزی کدام ممکن است عربستان شومینه بس را نپذیرد، برای مراقبت از آن قرار است اقدامات سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش مشارکت در می دهد، افزود: ما کنار هم قرار دادن بهترین راه رفع سیاسی برای برقراری صلح ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما جانبه هستیم با این وجود در داخل فرهنگ سازی ارتش حفاظت کنیم. ما به احترام متجاوزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پاسخ به} قرار است به آنها بروند همراه خود {حمله} به {اهداف} مهم در داخل عمق گرد و غبار عربستان شکسته نشده دادیم.