کنار هم قرار دادن صادرات 4 میلیون دوز واکسن کرونا / اولیه ساختار گردشگری سلامت در داخل سطح مرزی شلمچه افتتاح می تواند.


بر مقدمه مطالعات جام جم اینترنتبهرام عین الله وزیر بهداشت، {درمان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرین پزشکی بلافاصله در داخل {مراسم} زیارت یادمان شهدای شلمچه در داخل ترکیبی خبرنگاران گفت: ایران یکی در میان کشورهای اصلی در داخل تأمین واکسن کرونا در سیاره است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در حال حاضر} 6 واکسن تأمین می تواند. امکانات در داخل ملت

وی همراه خود تاکید بر آمادگی وزارت بهداشت برای صادرات 4 میلیون دوز به دلیل واکسن کرونا تأمین درون، اظهار داشت: صادرات واکسن کرونا تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا این مرحله 200 هزار دوز واکسن به نیکاراگوئه صادر شده است.

وزیر بهداشت، {درمان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرین پزشکی همراه خود تایید اینکه 97 شانس داروهای ملت در داخل درون ملت تهیه می تواند، اظهار داشت: در داخل راستای نتیجه گیری مانترا 12 ماه تصور به 100٪ داروهای می خواست در داخل درون ملت تأمین شود. “

عین الله اظهار داشت: به عنوان یک نتیجه خودکفایی در داخل تأمین تعداد زیادی از چرخ دنده دارویی، ما آمادگی {داریم} به همان اندازه داروهای می خواست کشورهای نه را نیز تامین کنیم.

وی اظهار داشت: بلافاصله شاهد دستاوردهای بزرگی برای فارغ التحصیلان دانشکده های علوم پزشکی در همه جا ملت هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ظرفیت در داخل ایران برای فراهم کردن شرکت ها سلامت به ساکنان سایر مکان های بین المللی به طور قابل توجهی کشورهای همسایه در داخل راستای گردشگری سلامت ممکن است وجود داشته باشد.

وزیر بهداشت، {درمان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرین پزشکی همراه خود تایید اینکه نخستین ساختار گردشگری سلامت ملت در داخل سطح مرزی شلمچه افتتاح می تواند، اظهار داشت: این ساختار به نوک رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های {مرتبط} همراه خود آن خواهد شد در داخل جاری اجراست.

عین الله اظهار داشت: در موضوع شکاف کم بین بصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلمچه، ساکنان این ملت به طور قابل توجهی ساکنان بصره می توانند به دلیل پتانسیل ها درمانی، بیمارستان قبلی منظوره شهید سلیمانی شلمچه برای گردشگری سلامت استفاده بیشتر از کنند، ضمن اینکه روستاییان قلمرو نیز بتوانید به دلیل شرکت ها بهداشتی این توالی بهره مند شوید. .

وی همراه خود خاص اینکه امیدواریم این بیمارستان به همان اندازه 4 ماه بلند مدت تنظیم به {کار} تنبل، اظهار داشت: در داخل قلب دانشگاهی درمانی شلمشه اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد مجاز ورزش خواهند کرد.

عین الله در موضوع توانمندی های پزشکی 63 دانشکده علوم پزشکی اظهار داشت: 20 هزار هیات آموزشی سرزنده در مدرسه های علوم پزشکی سرزنده هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 270 هزار دانشجوی پزشکی در مدرسه های ایران در داخل تمامی منطقه های دنیا تحصیل می کنند.

منبع مفید: فارس