گذشته تاریخی سازی هندبالیست های نوجوانان ایرانی در داخل آسیا


بر مقدمه تجربیات جام جم وب مبتنی برکارکنان خانم ها ایران در داخل پنجمین روز به دلیل مسابقه هندبال قهرمانی آسیا به مصاف کارکنان سوریه سر خورد کدام ممکن است همراه خود اختلاف زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نتیجه نهایی 36 بر 21 کارکنان سوریه توانست کارکنان سوریه را به دلیل صدر جدول در اطراف تنبل.

شاگردان محمدخانی نیز در داخل نیمه اول به میدان رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نتیجه نهایی 17 بر 8 مقابل سوریه پیروز شدند.

کارکنان هندبال ایران {در این} مسابقه تمامی حریفان شخصی در داخل ازبکستان، قزاقستان، هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه را شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرجستان جدا از خرید سهمیه بین المللی 2022، قهرمان این دوران به دلیل مسابقه شد.

هندبال خانم ها ایران {در این} رقبا ها 2 موارد گذشته تاریخی ساز شد. ممکن است اولیه مدال طلای آسیایی هندبال را برای ایران خرید کردند.

ایران تا به امروز در داخل هندبال در داخل هیچ کلاس ای رتبه اول آسیا را نداشته است. ممکن است ممکن است همچنین قزاقستان را برای اولیه موارد در داخل گذشته تاریخی هندبال بانوان ایران شکست دادند.

مسابقه هندبال بچه ها زن کارکنان سراسری ایران منجر به.

2 تفریحی اکنون نیست روز جمعه 4 فروردین در نهایت به پایان می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل آن قرار است مدال را انتخاب کنید و انتخاب کنید جام به کارکنان ها اهدا خواهد بود.

مجموع {نتایج} مسابقه هندبال قهرمانی بچه ها آسیا:
ایران 20- قزاقستان 19
ایران 44 – ازبکستان 35
هند 41 – ازبکستان 44
ایران 25 – هند 24
سوریه 28 – ازبکستان 37
سوریه 14- قزاقستان 32
ایران – سوریه
هند – قزاقستان ساعت 15:30

نرم افزار ورزش های روز {ششم} مسابقه قهرمانی بچه ها آسیا جمعه 4 فروردین:
هند – سوریه ساعت 13:30
قزاقستان – ازبکستان ساعت 15:30

جدول کلاس بندی کارکنان های سومین روز مسابقه قهرمانی بچه ها آسیا:
ایران 4 تفریحی 8 {امتیاز}
ازبکستان 3 تفریحی 4 {امتیاز}
قزاقستان 2 تفریحی – 2 {امتیاز}
هند 2 تفریحی، a 0 {امتیاز}
سوریه 3 {امتیاز} a 0 دارد

شهرزاده نصوحی، نستان گدرزی، زهرا فتوطی، فاطمه المریخ، فاطمه احمدی، شقیق ژاپنی، عثمان بداوی، الناز یارمحمدتوسکی، فراما احمدی، مبینا حاج حیدری، هانیه شاهویسی، ناجین رحمانی، صبا زنگنه این دوران را برگزار می تنبل.

غلامعلی اکبرآبادی سرپرست فنی، فاطمه محمد خانی سرپرست، مریم رضاییان سرپرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادا اسدی فیزیوتراپیست.

نهمین فاصله مسابقه هندبال قهرمانی بچه ها آسیا به دلیل 17 مارس به همان اندازه 26 آوریل میزبان آلماتی قزاقستان است.

{در این} مسابقه 5 کارکنان حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 سهمیه مسابقه بین المللی 2022 در داخل گرجستان تخصیص می تواند باشد. سهم اول سهم ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم اکنون نیست سهم ازبکستان هر دو قزاقستان به احتمال زیاد خواهد بود.

منبع مفید: ایسنا