گل سوم سنگال مقابل قطر را ببینید
قطر 1 – سنگال 3: 84 دقیقه: سنگال با تعویض های به موقع بازی را تغییر داد و بازیکنان این تیم از فشار خارج شدند. این بار ایلمان اندیایی از جناح راست از محوطه قطر توپ را نزدیک محوطه جریمه ارسال کرد و بامبا دینگ دیگر بازیکن تعویضی با ضربه پای راست دقیق، سر سنگال را شل کرد.