۳ هزار مهاجر غرق شدند


به گزارش جام جم وب مبتنی بر، روزنامه لوفیگارو به نقل به دلیل «شبیَه منتو – Shabia Mantoo» سخنگوی آژانس پناهندگان گروه ملل نوشت: به دلیل این انواع، ۱۹۲۴ نفر در داخل مسیرهای مدیترانه مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۵۳ نفر اکنون نیست در مسیر درست حرکت کنید دریایی به دلیل شمال غرب آفریقا به جزایر قناری جان باختند هر دو مفقود شدند.

او می رود می‌گوید به دلیل ابتدای 12 ماه جاری میلادی تا به امروز نیز ۴۷۸ نفر اکنون نیست در داخل اقیانوس جان باخته هر دو مفقود شدند.

به آگاه کمیساریای خارق العاده پناهندگان گروه ملل، کل شما گیری کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسداد مرزها به تبع آن قرار است توسعه مهاجرت کردن را متاثر به دلیل شخصی کرده است. به گونه‌ای کدام ممکن است بارهای پناهجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهاجران برای رساندن شخصی به اروپا به قاچاقچیان متوسل می‌شوند.

بر مقدمه فینال آمار وزارت ملت اسپانیا، ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۹ مهاجر به دلیل یکم ژانویه به همان اندازه ۱۵ آوریل 12 ماه جاری میلادی وارد جزایر قناری شدند کدام ممکن است این آمار حدود ۶۰ شانس بیش به دلیل مدت زمان درست مثل 12 ماه قبلی است.

بر مقدمه این آمارها، در داخل 12 ماه ۲۰۲۱، بیش به دلیل ۴۰ هزار مهاجر کدام ممکن است بیشترشان مراکشی بوده اند با استفاده از اقیانوس به سرزمین اساسی اسپانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جزایر بالئاری (جزایری در داخل غرب دریای مدیترانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئناً یکی ۱۷ فاز خودمختار اسپانیا) را انتخاب کنید و انتخاب کنید قناری رسیدند.

این گزارش می‌افزاید: 12 ماه قبلی 4 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۴ مهاجر هنگام مبارزه از طریق اقیانوس برای موفقیت در اسپانیا جان شخصی را به دلیل انگشت دادند هر دو ناپدید شدند کدام ممکن است این آمار ۲ برابر بیش به دلیل 12 ماه ۲۰۲۰ است.

گروه بین‌المللی مهاجرت کردن نیز به طور همزمان ادعا اینکه {مسیر} مهاجرتی میان آفریقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزایر قناری اسپانیا به کشنده ای‌ترین {مسیر} مهاجرت کردن در این کره خاکی بازسازی شده است، به دلیل ممکن است بخواهید محدوده قیمت اصولاً برای مدیریت معضل مهاجرت کردن در داخل قاره آمریکا خبر داد.

منبع مفید: ایرنا