108 میلیون لیتر بنزین در داخل نهمین روز نوروز در داخل ملت تخصیص شد.


بر مقدمه بررسی ها جام جم اینترنت به گزارش شانا، کرامت ویسکرامی، مدیرعامل نمایندگی سراسری منتشر شده فرآورده های نفتی به همین دلیل تخصیص بیش به همین دلیل 108 میلیون لیتر بنزین در داخل ملت در داخل نهمین روز به همین دلیل نوروز 1401 خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: میزان بنزین تخصیص یافته در داخل ملت در داخل روز سه شنبه. (9 فروردین) 108 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 800 هزار لیتر است.

وی ذکر شد: در داخل بازه 14 روزه {تعطیلات} نوروزی (25 اسفند 1400 به همان اندازه 9 فروردین 1401) به طور {متوسط} ​​هر روز 111 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 هزار لیتر بنزین در داخل ملت تخصیص شد.

این رقم نسبت به مدت زمان خیلی شبیه 12 ماه در گذشته (25 اسفند 1394 به همان اندازه 9 فروردین 1400) همراه خود معمولی 88 میلیون لیتر بهبود 26 درصدی داشته است.

بلعیدن بنزین ملت در داخل شکاف اول به همان اندازه {هشتم} فروردین 1401 به آماده سازی 89 میلیون لیتر، 113 میلیون لیتر، 113 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 800 هزار لیتر، 109 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 300 هزار لیتر، 101 هزار لیتر، 113 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 800 هزار لیتر، 111. . 100 هزار لیتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید 109 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 400 هزار لیتر. بلعیدن بنزین ملت نیز در داخل 28 اسفند 1392 به رکورد 131 میلیون لیتر رسید.

بلعیدن بنزین در داخل ملت نسبت به 12 ماه قبلی 26 شانس بهبود یافته است کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است در موضوع محدودیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت شیوع ویروس کرونا در داخل ملت یکی از آنها در نظر گرفته توضیحات بهبود بازدید کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برون شهر باشد یا نباشد.