12 ماه قبلی 70 پایین لرزه در داخل تهران به پرونده رسید


بر مقدمه بررسی ها جام جم وب مبتنی برایران به عنوان یک نتیجه قرار کلاچ در داخل کمربند لرزه ای آلپ-هیمالیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل محل برخورد اوراسیا- عربستان آن را به راه پایین شناسی سرزنده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 8 شانس پایین لرزه های جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 17 شانس به همین دلیل زلزله های عظیم جهان در داخل فلات ایران است. به این علت ایجاد کدام ممکن است همگرایی صفحات تکتونیکی اوراسیا عربستان باعث بازسازی سرزنده در داخل ایران شناخته شده به عنوان یکی در میان لرزه خیزترین {مناطق} جهان شده است.

فاز بزرگی به همین دلیل فلات ایران آن را به راه پایین شناسی تحمل {تأثیر} بازسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوتاهی قابل انتساب به برخورد صفحات نوجوان قاره ای ({عمدتا} در داخل محدوده های سیاسی) قرار دارد.

اصولاً پایین لرزه ها در داخل کمربندهای زاگرس، البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوبه جیر جیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در داخل جهت گسل های راست لغزش کدام ممکن است مرز توده های عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لرزه خیز را نمایند، هدفمند شدند، به همین دلیل حواشی ایران مرکزی، آذربایجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریای خزر لرزه خیزی بالایی دارند.

این عناصر لرزه ای نیز دارای هزینه بازسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی لرزه خیزی متفاوتی هستند.

قدرت شناخته شده به عنوان بخشی به همین دلیل بازسازی همگرایی همراه خود بروز لرزه ای آزاد می تواند زاگرس 3 شانس، در داخل البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوبه جیر جیر 30 شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ایران مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوک لات برابر همراه خود 10 شانس است. پوسته های مختلف ایران نتیجه نهایی ماهیت پوسته، سبک بازسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان بازسازی راه اندازی می تواند، باعث تنظیم عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراوانی پایین لرزه ها شده است، به طوری بندرعباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنگه پایین لرزه اتفاق می افتد. هرمز هر کدام 12 ماه یکبار 6، 2 هر دو 3 پایین لرزه به بزرگی 5 هر دو 6 ریشتر اتفاق می افتد، در داخل حالی بم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جیرفت تنها واقعی پایین لرزه همراه خود بزرگی بیش به همین دلیل 6 ریشتر در داخل 5 آذر 1382 به پرونده رسیده است.

عمق پایین لرزه ها در داخل پوسته ایران {عمدتا}ً خیلی کمتر به همین دلیل 30 کیلومتر است. زلزله های کم عمق احتمالات تخریب بالایی دارند.

ارزیابی پایین لرزه های 12 ماه قبلی تأیید شد کدام ممکن است استان های بوشهر، خراسان شمالی، ایلام، کرمان، خراسان رضوی، خوزستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، فارس، اردبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصفهان اساساً بیشترین انواع زلزله را در داخل 12 ماه 1400 تخصص کرده اند.

استان تهران نیز 12 ماه قبلی شاهد 70 پایین لرزه همراه خود بزرگی 2 به همان اندازه 3.6 بود.

آوریل 1400

در داخل فروردین 1400 حدود 825 زلزله در داخل ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مناطق} مرزی رخ داد. طی این ماه 15 پایین لرزه همراه خود بزرگی بیش به همین دلیل 4 ریشتر مشتاق در مورد قلب لرزه نگاری کشوری در داخل درون ملت به پرونده رسیده است.

غیر زمینی ترین این پایین لرزه ها در داخل 30 فروردین 1400 همراه خود بزرگای 5.9 ریشتر در داخل حوالی بندر ژنو در داخل استان بوشهر به پرونده رسیده است.

اردبهشت

در داخل ماه می 1400، 960 پایین لرزه پرونده شد کدام ممکن است 11 مورد به همین دلیل آنها خواهند شد بزرگی بیش به همین دلیل 4.0 ریشتر داشتند. عظیم ترین پایین لرزه ماه جاری در داخل 15 اردیبهشت ماه به بزرگی 5.5 ریشتر در داخل حوالی سنکوست در داخل استان خراسان شمالی رخ داد.

خرداد

وب‌های لرزه‌نگاری قلب سراسری لرزه‌نگاری 850 پایین‌لرزه را در داخل ژوئن 1400 پرونده کرده‌اند کدام ممکن است 14 مورد آن قرار است بیش به همین دلیل 4 زلزله {بوده است}.

غیر زمینی ترین پایین لرزه به بزرگی 5.2 ریشتر حوالی صل آباد استان ایلام {بوده است}.

میر

حدود 680 پایین لرزه در داخل تیرماه به پرونده رسیده است کدام ممکن است به همین دلیل این انواع 16 پایین لرزه همراه خود بزرگی بیش به همین دلیل 4 ریشتر مشتاق در مورد قلب لرزه نگاری کشوری پرونده شده است.

غیر زمینی ترین پایین لرزه 27 تیرماه به بزرگی 5.6 ریشتر در داخل حوالی شعبانگر در داخل استان بوشهر رخ داد.

قانع کننده

وب لرزه نگاری قلب لرزه نگاری 1400 ملت در داخل مردادماه 645 پایین لرزه را پرونده کرد کدام ممکن است به همین دلیل این انواع 10 پایین لرزه همراه خود بزرگی بیش به همین دلیل 4 ریشتر مشتاق در مورد قلب لرزه نگاری کشوری پرونده شده است.

غیر زمینی ترین پایین لرزه ملت همراه خود بزرگای 4.9 ریشتر در داخل حوالی عنبرآباد در داخل استان کرمان مشابه با 31 مرداد است.

ماه

بر مقدمه اطلاعات های وب زلزله قلب لرزه نگاری کشوری، در داخل شهریور 1400، 770 پایین لرزه به بروز اتصال کدام ممکن است به همین دلیل این انواع 10 پایین لرزه همراه خود بزرگی بیش به همین دلیل 4.0 ریشتر {بوده است}.

{در این} ماه قلمرو گوچان به همین دلیل قابلیت ها خراسان رضوی 31 شهریور ماه همراه خود عظیم ترین پایین لرزه 5.2 ریشتر مواجه شد.

مهر

در داخل مهر ماه 12 ماه 1400، 740 پایین لرزه به پرونده رسید کدام ممکن است به همین دلیل این انواع 670 زلزله همراه خود بزرگای خیلی کمتر به همین دلیل 355 همراه خود بزرگی 3 به همان اندازه 4، 13 زلزله همراه خود بزرگای 4 به همان اندازه 5 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 3 زلزله همراه خود بزرگی 5 به همان اندازه 6 ریشتر {بوده است}. .

در داخل بین استان های ملت، استان خراسان رضوی همراه خود 84 پایین لرزه، شهرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری همراه خود 69 زلزله را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوزستان همراه خود 58 زلزله اساساً بیشترین انواع زلزله را در داخل ملت داشته اند.

خواهد شد استان تهران {در این} مدت زمان 11 زلزله را تخصص کرد کدام ممکن است غیر زمینی ترین آن قرار است 2.7 زلزله در داخل 8 مهر در داخل حوالی بکدشت بود.

غیر زمینی ترین پایین لرزه مهرماه در داخل 12 مهرماه به بزرگی 5.8 ریشتر در داخل حوالی ارگ خواجه در داخل استان خوزستان رخ داد.

ممنوعیت

اطلاعات های وب لرزه نگاری نمایشگاه ها آبان ماه 12 ماه 1400، 786 پایین لرزه در داخل ملت رخ اطلاعات است کدام ممکن است به همین دلیل این انواع 662 زلزله همراه خود بزرگای خیلی کمتر به همین دلیل 3، 103 همراه خود بزرگی 3 به همان اندازه 4، 18 زلزله همراه خود بزرگی 4 به همان اندازه 5 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 زلزله. همراه خود بزرگای 4 به همان اندازه 5 پرونده شد کدام ممکن است توانایی آن قرار است بین 6 به همان اندازه 7 بود.

2 پایین لرزه متوالی به بزرگی ۶.۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶.۳ ریشتر ۲۳ آبان در داخل حوالی فین در داخل استان هرمزگان رخ داد.

این زلزله غیر زمینی ترین پایین لرزه ملت در داخل ماه جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد به همین دلیل ابتدای 12 ماه تا به امروز محسوب می تواند.

استان هرمزگان {در این} ماه همراه خود 205 زلزله، خراسان رضوی 83 زلزله، کرمان 65 زلزله اساساً بیشترین انواع زلزله را در داخل بین استان های ملت تخصص کرد.

استان تهران نیز ۱۱ پایین لرزه را تخصص کرد کدام ممکن است عظیم ترین آن قرار است ۲.۶ سطح در داخل نزدیکی رودخانه بود.

گرفتن کردن

وب های لرزه نگاری قلب لرزه نگاری ملت در داخل آذر ماه 12 ماه 1400 701 پایین لرزه را پرونده کردند کدام ممکن است غیر زمینی ترین آنها خواهند شد زلزله 5.1 ریشتری در داخل حوالی مسجد حضرت ابوالفضل (ع) استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان بود.

{در این} ماه استان خراسان رضوی 94، هرمزگان همراه خود 78 زلزله را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان جنوبی همراه خود 76 زلزله اساساً بیشترین انواع زلزله را در داخل بین استان های ملت تخصص کردند.

{در این} ماه 20 پایین لرزه در داخل استان تهران به پرونده رسید کدام ممکن است غیر زمینی ترین آنها خواهند شد 3.3 بود.

ژانویه

در داخل دی ماه 1400، 637 پایین لرزه در داخل ملت پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین شد کدام ممکن است غیر زمینی ترین آنها خواهند شد در داخل 4 دی ماه 12 ماه 1400 همراه خود بزرگای 5.1 ریشتر در داخل حوالی سرچ در داخل استان کرمان به پرونده رسیده است.

{در این} ماه استان خراسان رضوی 86، کرمان همراه خود 73 زلزله را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصفهان همراه خود 58 زلزله اساساً بیشترین انواع زلزله را در داخل بین استان های ملت داشته اند.

11 پایین لرزه در داخل تهران به پرونده رسید کدام ممکن است غیر زمینی ترین آنها خواهند شد همراه خود بزرگی 3.5 ریشتر در داخل حوالی ارجمند رخ داد.

بهمن

وب های لرزه نگاری ملت در داخل بهمن ماه 1400 598 پایین لرزه را در داخل ملت پرونده کردند کدام ممکن است عظیم ترین آنها خواهند شد 4.6 در داخل 4 ژانویه بود. غیر زمینی ترین پایین لرزه این ماه در داخل 13 بهمن ماه به بزرگی 4.6 ریشتر در داخل حوالی کازرون استان فارس رخ داد.

استان خراسان رضوی همراه خود 70 زلزله، اصفهان همراه خود 63 زلزله را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردبیل 41 زلزله اساساً بیشترین انواع پایین لرزه {در این} ماه را تخصص کردند.

خواهد شد 17 پایین لرزه در داخل استان تهران به پرونده رسید کدام ممکن است غیر زمینی ترین آن قرار است 3.6 در داخل حوالی رودین {بوده است}.