16 شانس تصادفات نوروزی برای عابران پیاده است / {بازگشت از} بازدید را به پنجشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه موکول نکنید


بر مقدمه تجربیات جام جم تحت وبسردار سید کمال هادین فر اظهار کرد: {در حال حاضر} همراه خود بهبود 47 درصدی در دید به 52 میلیون پرواز شاتل در داخل ملت به گزارش رسیده است.

وی همراه خود خاص اینکه آمار جان باختگان پروازهای نوروزی 22.5 شانس به مقیاس عقب کشف شد کدام ممکن است آمار مهمی است، تاکید کرد: با این وجود {نباید} فراموش کرد کدام ممکن است باقی مانده است هفت روز به همان اندازه عید نوروز که هنوز است.

رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی ملت همراه خود خاص اینکه در موضوع {شرایط} ناپایدار جوی در داخل محورهای شمالی ملت، رغبت افراد برای بازدید به استان های جنوبی بهبود یافته است، افزود: خودبخودی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است نتیجه در واژگونی خودروها شود. .

به آموزش داده شده است هادیان فر، 16 شانس تصادفات نوروزی شبیه به عابران پیاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {عمدتا}ً اشخاص حقیقی مسن هر دو خردسال است.

وی دانستن درباره سناریو محورهای کرج – شالوس تصریح کرد: در داخل محور کرج – شالوس موارد شاتل ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان 560 هزار {خودرو} در داخل فرمان های شمالی {در این} موارد ترافیکی ممکن است وجود داشته باشد. بعد از همه سعی کردیم در داخل محور چالوس همانقدر کم محدودیت را داشته باشیم.

فرمانده نیروی انتظامی نزدیک به شلوغی بازدید کنندگان در داخل وارد کنید شهرستانک در داخل هشت کیلومتری رودبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید منجیل، تصریح کرد: اصل فرماندهی دانش است. نیاز به مرحله 2 محوری خیابان شلوس را راهی که در آن اندازی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از مسئله باند منگل رودبار را رفع کنیم.

حدین فر به همین دلیل افراد خواست به همان اندازه رهنمودهای قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین رانندگی را رعایت کنند، دانستن درباره {اهمیت} کلمه رانندگان به رهنمودهای قانونی پیشگیری به همین دلیل تصادفات، یکپارچه داد: مدیریت {خودرو}.

وی در نهایت سخنان شخصی همراه خود تاکید بر عدم موکول نشدن {بازگشت از} بازدید به روزهای پایانی عید ذکر شد: به همین دلیل افراد تقاضا {داریم} جلوتر از روز پنجشنبه برگردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بازگشت از} بازدید را به پنجشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه موکول نکنند.

منبع مفید: ایسنا