19471 دوز واکسن در کل ساعت شب تزریق می تواند باشد


بر مقدمه بررسی ها جام جم اینترنتبه گزارش قلب روابط پایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت، 6 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 3780 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 020 نفر نوبت اول، 5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 6607 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 849 نفر نوبت دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید 25 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 790 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 670 نفر نوبت {سوم} واکسن کرونا را خریداری شده کردند.

انواع کل شما واکسن های تزریق شده در داخل ملت به 146 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 178 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 539 دوز رسید.

ساعت شب قبلی ۱۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷۱ دوز واکسن کرونا در داخل ملت تزریق شد.