4 شنبه؛ رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن در داخل پایتخت / بهبود تدریجی دما طی روزهای بلند مدت


بر ایده مطالعات جام جم وب مبتنی بربر ایده اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه های پیش یابی هواشناسی، آسمان است استان تهران طی 24 ساعت بلند مدت به طور قابل توجهی در داخل بعدازظهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه جنوبی استان براق در کنار همراه خود وزش باد پیشگویی کردن می تواند باشد.

هوای ابری به دلیل اواخر وقت چهارشنبه به همان اندازه پنجشنبه (10 به همان اندازه 11 فروردین) را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل برخی عوامل به طور قابل توجهی در داخل ارتفاعات گاهی رگبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن در کنار همراه خود وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه به همان اندازه شنبه ساعت شب (12 به همان اندازه 13 فروردین) پیشگویی کردن می تواند باشد. به دلیل عصر شنبه آسمان است براق گاهی نیمه ابری در کنار همراه خود وزش باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسمان است ابری است.

در داخل روزهای بلند مدت شاهد بهبود تدریجی دما در داخل استان خواهیم بود.

بر ایده گفتن اداره همه هواشناسی استان تهران، ایستگاه آلودگی هوا فیروزکوه – امین آباد همراه خود دمای کمتر از 6- سطح سانتی گراد سردترین سطح استان تهران طی 24 ساعت قبلی بود.

ممکن است حتی آسمان است تهران فردا (14 فروردین) براق به همان اندازه نیمه ابری در کنار همراه خود وزش باد همراه خود کمتر از دمای 8 را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از دمای 20 سطح سانتی گراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل روز پنجشنبه (21 فروردین) نیمه ابری به همان اندازه ابری در کنار همراه خود وزش باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی وزش باد پیشگویی کردن می تواند باشد. در داخل بعدازظهر بارش از حداکثر در کنار همراه خود بارش ظریف همراه خود کمتر از دمای 7 سطح را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از دمای 21 سطح سانتیگراد پیشگویی کردن می تواند باشد.