41 شانس بهبود بازدید کنندگان سایت بزرگراه ای / 32 میلیون تردد نوروزی گزارش شد


بر مقدمه داستان ها جام جم وب مبتنی برسردار حسین اشتری در داخل اولیه مونتاژ اردوی نوروزی 12 ماه 1401 مسئول در نیروی انتظامی گفت: کل شما ما {سربازان} ولایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمتگزار افراد هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عهدی کدام ممکن است همراه خود شهدا برای پاسداری به دلیل قطعا ارزش آن را دارد های شخصی بستیم پایبند خواهیم بود.

وی نزدیک به مانترا کل مقام معظم مدیریت «تأمین، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی» ذکر شد: ما {وظایف} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیام های شخصی را در داخل قبال مانترا کل محاسبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری آن قرار است را ایده می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمایشات مقام معظم مدیریت را نیز به {کار} می گیریم {قابلیت} ایفای عملکرد {بهینه}

این مقام ارشد انتظامی نزدیک به بهبود احتمال دارد مشارکت در {وظایف} جلو، تاکید کرد: امید آفرینی محلی نیاز به رویکرد کل شما مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم های شرکت ها رسان باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مشارکت در {وظایف} ذاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل احترام شخصی همراه خود جدیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سرعت} دردسر کنیم به همان اندازه موفقیت در امید.” محلی انتشار یابد.

بهترینها سرمایه پلیس

فرمانده کل شما نظامی جمهوری اسلامی ایران همراه خود مقوله ای اینکه اعتقاد افراد را بهترینها سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتوانه می دانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بهبود آن قرار است دردسر روزافزونی {داریم}، تصریح کرد: همراه خود اقتباس به دلیل مانترا نوروزی «پلیس خوب، مقررات‌مداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت بهار» {در این} ایام را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور همزمان ورزش‌های ستاد نوروزی به دلیل 25 اسفند لغایت 15 فروردین ماه، {وظایف} شخصی را همراه خود هشدار، درایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سرعت} مشارکت در می‌دهیم.

موج {بازگشت} مسافر

وی بر ورزش مضاعف گشت های خودرویی، خودرویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عابر پیاده در داخل ایام نوروز تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تردد در داخل بزرگراه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محورهای مواصلاتی همراه خود به مقیاس عقب تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراحات بزرگراه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش 32 میلیون جابجایی (مسافرت) به دلیل ابتدای اردوی نوروزی 41 شانس بهبود کشف شد. تا به امروز پلیس گزارش اطلاعات است: در داخل روزهای پایانی هفته اول {تعطیلات} نوروزی، شاهد تحریک کردن موج یادآور استان های محلی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن کارآمد به همکارانم برای مشارکت در {وظایف} محوله در داخل چارچوب قوانین مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق، به دلیل افراد نیاز دارم کدام ممکن است همراه خود پسرانشان در داخل مدیریت پلیس همکاری کنند.»

نظارت بر ورزش های اتحادیه

سردار اشتری در داخل چسبیدن با تاکید بر اینکه امتحان و رشد ایمنی {اخلاقی} محلی رویکردی کل است، بر تحریک کردن نظارت بر ورزش های صنفی با هدف به رعایت مسائل امنیتی {اخلاقی} در کنار همراه خود ورزش قرار است به آنها بروند در داخل تمامی ایام به طور قابل توجهی نوروز تاکید کرد.

وی نزدیک به لزوم استفاده بیشتر از {بهینه} به دلیل توانمندی های رسانه سراسری برای آینه کردن تغییرات {وظایف} پلیسی در داخل ایام نوروز، ذکر شد: تأمین «تصاویر حرکتی» محتوای شجاعانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر همسالان به دلیل مرزها به همان اندازه قلب در داخل راستای خدمت به افراد، ایمنی نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینه کردن در داخل رسانه سراسری نیاز به به دلیل رویکردهای قابل توجه مشاور باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی برای مدیریت انتظامی ملت باشد یا نباشد، در نتیجه معتقدم چنین اقداماتی باعث راه اندازی امید محلی می تواند باشد. افزایش خدمت.روحیه همسالان زحمتکش.

تامین مسکن برای نیروی انتظامی

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} پلیس، فرمانده کل شما نظامی جمهوری اسلامی ایران در داخل اطلاعیه ای تامین اسکان غیرنظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانی نیروهای انتظامی را در مقابل کاری امسال قرار داد، بر تداوم اقدامات برای تقویت وضعیت امور معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی تاکید کرد. بهزیستی افسران نیروی انتظامی ذکر شد: به دلیل حمایت خانوار های ماموران انتظامی در داخل در همه جا ملت احترام می کنیم.