495 نفر به همین دلیل 16 مارس به همان اندازه 1/17 آوریل همراه خود سوخت مونوکسید کربن مسموم شدند.


بر ایده بررسی ها جام جم تحت وبمجتبی خالدی در داخل اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران (ایسنا)، اظهار کرد: به همین دلیل 25 اسفند به همان اندازه 10 فروردین 495 نفر بر تأثیر سوخت مونوکسید کربن مسموم شدند.

وی شکسته نشده داد: به همین دلیل این انواع 17 نفر جان شخصی را به همین دلیل انگشت دادند.

الخالدی تاکید کرد: ما نسبت به مسمومیت همراه خود سوخت منوکسید کربن در داخل چادرهای مسافرتی هشدار می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل افراد می خواهیم {در این} نمای بصری ویژه داشته باشند.