5 نکته برای انتخاب کردن ساختار بیمه درمانی پزشکی بهترین

یکی از آنها در نظر گرفته یکی از ساده ترین راه ها ها برای ادامه دادن رفاه شخصی شده شخصی افتخار داشتن منصفانه ساختار بیمه درمانی پزشکی است. با اشاره به انواع نه زیاد نمایندگی هایی کدام ممکن است بیشتر اینها پوشش بیمه نامه را فراهم کردن می دهند، انتخاب صحیح احتمالاً ممکن است {کار} سختی باشد یا نباشد. در داخل همین جا 5 نکته تواند به شما کمک کند بدست آورده اید یافتن یکی از بهترین ساختار قابل دریافت خارج از آن ممکن است وجود داشته باشد.

آنلاین های ساختار های مختلف را بررسی اجمالی کنید

اگر گروه منتخبی به دلیل اسناد را ترجیح می دهید، به دلیل آنها خواهند شد بپرسید کدام ممکن است آنها خواهند شد بخشی به دلیل کدام آنلاین های پوشش بیمه هستند. ممکن است حتی می توانید به دلیل یکی از آنها در نظر گرفته دایرکتوری های تحت وب برجسته برجسته برای اطلاع به دلیل آنلاین هایی کدام هرکدام ساختار در داخل ثبت بدست آورده اید دارد بیشترین استفاده را ببرید. به دلیل سوی نه، اگر به {تازگی} به کلان شهر جدیدی نقل وضعیت کرده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد ارائه دهنده خدمات بهداشتی مشخص شده ندارید، طرحی را {انتخاب کنید} کدام ممکن است دارای آنلاین بزرگی به دلیل اسناد سلامت باشد یا نباشد.

کمتر از امور مالی حق پوشش بیمه را بشناسید

معمولی قیمت های ماه به ماه شخصی را توجه داشته باشید به همان اندازه به دلیل میزان مالی که قادر خواهید بود برای این پوشش بیمه نامه خرج کنید با بیرون اینکه بالقوه پولی تمیز کردن با تهدید بیندازید، بدانید. حق پوشش بیمه کم معمولاً نتیجه در قیمت های زیادی می تواند باشد. به دلیل این رو، آنچه به نظر می رسد مانند است مقرون به صرفه ترین ساختار است، ممکن است علاوه بر این واقعاً پرهزینه ترین باشد یا نباشد، در نتیجه مجبور {خواهید بود} برای اکثر ارائه دهندگان قیمت کنید. یکی از آنها در نظر گرفته یکی از ساده ترین راه ها‌ها برای انتخاب کردن حق پوشش بیمه بهترین، تخمین مجموع مالی است 12 ماه قبلی برای مراقبت‌های بهداشتی خرج کرده‌اید، به دلیل جمله قیمت‌های پرداختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق پوشش بیمه. سپس، طرحی را {انتخاب کنید} کدام ممکن است دارای کسورات ماه به ماه خیلی شبیه، تیز کردن های مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق پوشش بیمه باشد یا نباشد. اگر به معنی های {گران} هزینه هر دو ارائه دهندگان مراقبت پزشکی مکرر خواستن دارید، منصفانه ساختار همراه خود حق پوشش بیمه نخست صدها دلار آمریکا را در داخل قیمت های به دلیل جیب بدست آورده اید صرفه جویی می تنبل.

نیاز دارند مزایای بزرگ اضافه شده باشید

در داخل امتحان و خیس شدن خریداران تا حد زیادی، نمایندگی‌های پوشش بیمه معمولاً پوشش‌هایی را فراهم کردن می‌کنند کدام ممکن است به غیر به دلیل محافظت پزشکی، مزایای بزرگ بیشتری نیز دارند. بر ایده این واقعیت واقعی، به درستی است کدام ممکن است مختصر مزایای بزرگ {هر} جاده مشی را در داخل ثبت شخصی بررسی اجمالی کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است موردی را پیدا کنید کدام ممکن است انواع ارائه دهندگان مشخص شده بدست آورده اید را دارد. به عنوان تصویر، در میان پوشش ها محافظت بهتری را برای نگهداری سلامت روان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیزیوتراپی فراهم کردن می دهند {در حالی که} برخی نه محافظت اضطراری عالی تری دارند.

ساختار ساختار تجزیه و تحلیل

هنگامی کدام ممکن است تخمینی به دلیل حق پوشش بیمه ماه به ماه شخصی دارید، گام موارد زیر بدست آورده اید تصمیم گیری ساختار ساختار ایده آل مناسب بدست آورده اید است. در میان معمول ترین بسته ها HMO، EPO، POS را انتخاب کنید و انتخاب کنید PPO هستند. طرحی کدام ممکن است تصمیم گیری در مورد می‌کنید تصمیم گیری می‌تنبل کدام ممکن است چه پزشکانی را می‌توانید ببینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت‌هایتان را. در داخل معمولاً اسبابک ها، ساختار هایی کدام ممکن است دارای ارجاع هستند، مشابه POS را انتخاب کنید و انتخاب کنید HMO، درهم آمدن است اینجا است کدام ممکن است ابتدا در گذشته به دلیل {رزرو} وقت تحقق همراه خود یک مشاور، همراه خود منصفانه ارائه دهنده خدمات بهداشتی مراقبت های مقدماتی مشاوره گرفتن از کنید. اگر {در حال حاضر} آنلاین ای به دلیل اسناد دارید کدام ممکن است ترجیح می دهید به آنها خواهند شد مراجعه کنید، به دلیل نرم افزار هایی کدام ممکن است آنها خواهند شد مشارکت در نمی دهند .

ارزیابی قیمت های بیرون به دلیل جیب

ساختار بیمه درمانی پزشکی محبوب ترین ها بدست آورده اید نیاز به به خوانایی خدماتی را کدام ممکن است ملزم به تیز کردن آن خواهد شد هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ آن خواهد شد را مطمئن تنبل. این مبلغ شامل می شود پوشش بیمه مشترک، تیز کردن مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسر می تواند باشد. اگر مکرر به ارائه دهندگان اورژانسی خواستن دارید، داروهای {گران} هزینه خوردن می‌کنید، برای روش جراحی بلند مدت نرم افزار‌ریزی کرده‌اید، هر دو اخیراً به {بیماری} مزمنی مشابه بیشتر سرطان ها هر دو دیابت شده‌اید، طرحی کدام ممکن است قیمت‌های غیر بلافاصله دارد، تصمیم گیری در مورد مفهوم‌آلی است.

سرانجام، اطمینان حاصل کنید کدام ممکن است نمایندگی پوشش بیمه سلامت آن را به راه حرفه ای برجسته، برجسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید {قابل اعتماد} است به همان اندازه به دلیل {هر} گونه ناراحتی جلوگیری از جنگ تنبل.