5000 سیاره بیرون به دلیل منظومه شمسی ممکن است وجود داشته باشد


بر مقدمه داستان ها جام جم وب مبتنی برناسا تایید کرده است کدام ممکن است {در حال حاضر} بیش به دلیل 5000 سیاره تایید شده بیرون به دلیل منظومه شمسی ما ممکن است وجود داشته باشد.

این گروه منطقی سازی می‌دهد: «نگاه به گذشته‌ای 9 چندان در اطراف، بشریت در داخل بین المللی همراه خود قبلی سیاره شناخته‌شده اقامت می‌کرد کدام ممکن است همگی به در اطراف خورشیدی ما می‌چرخند، با این وجود توالی جدیدی به دلیل اکتشافات میوه ها علم است: اکنون بیش به دلیل 5000 سیاره ممکن است وجود داشته باشد.» بیرون به دلیل منظومه شمسی قرار دارد.

جسی کریستنسن، دانشمند ارشد علوم ارسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات در داخل موسسه علوم سیارات فراخورشیدی ناسا در داخل موسسه فناوری کالیفرنیا در داخل پاسادنا، اظهار داشت: “این به ساده عالی عدد معمولاً نیست.” {هر} کدام به دلیل ممکن است دنیای جدیدی هستند. عالی سیاره فقط اخیر “من خواهم کرد فقط در مورد {هر} عالی سرگرمی زده هستم، در نتیجه ما یک چیز فقط در مورد ممکن است نمی دانیم.”

دانشجویان ممکن است همچنین سیاراتی را پیدا می کند کرده اند کدام ممکن است به در اطراف بیش به دلیل عالی ستاره می چرخند، حتی تعدادی از ممکن است به در اطراف بقایای ستارگان بی جان به تماس گرفتن کوتوله های سفید می چرخند.

منبع مفید: فارس