7 شانس به مقیاس عقب تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید 22 شانس جراحات / اکنون نیست بازدید نکنید


بر مقدمه داستان ها جام جم وب مبتنی برسردار تیمور حسینی در داخل بحث با خبرنگار مهر در رابطه با فینال وضعیت امور ترافیکی محورها اظهار داشت: به همان اندازه روز قبل از این شاهد موارد ترافیکی سنگینی در داخل محورهای رشت به طور قابل توجهی محورهای شمالی بودیم.

وی یکپارچه داد: همانطور که صحبت می کنیم موارد غالب بازدید کنندگان در داخل راهی که در آن {بازگشت} است. به مردمان هم واقع مفید می کنم کدام ممکن است اخیراً وقت بازدید نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل بازدید خودداری کنند.

بهبود 50 درصدی بازدید کنندگان

جانشین رئیس پلیس راهور ناگا به همین دلیل بهبود 50 درصدی تردد نسبت به مدت زمان خیلی شبیه 12 ماه قبلی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: احتمالات عالی طرفه شدن خیابان های شمالی به طور قابل توجهی محورهای هراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید چالوس به همین دلیل شمال به جنوب ممکن است وجود داشته باشد در نتیجه در وسط اصولاً به همین دلیل دیگران است.” {مسافران} به {شهرها} می توسعه. ممکن است برمی‌گردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به همین دلیل است} کدام ممکن است می‌گویم هموطنان به همین دلیل تنظیم بازدید خودداری کنند.

حسینی افزود: تصادفات نسبت به 12 ماه قبلی 7 شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروحان 22 شانس به مقیاس عقب داشته است.

کانون اصلی پلیس به همین دلیل فردا بر {مدیریت} موارد پروازهای رفت و آمد است

وی اظهار داشت: به همین دلیل فردا (14 فروردین) کانون اصلی پلیس بر {مدیریت} موارد پروازهای رفت و آمد خواهد بود، احتمالا، به همین دلیل مجدداً به هموطنان شخصی واقع مفید می کنم کدام ممکن است نرم افزار پروازی تولید نکنند.

جانشین رئیس پلیس راهور ناگا در داخل خاتمه اظهار داشت: اکنون تمامی محورها نگران موارد بازگشت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محورهای شمالی، محورهای منتهی به شهرهای زیارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاحتی شاهد بازدید کنندگان سنگینی هستند.